Architektonická kancelária

Ing.arch. Juraj Šimek AA
Mgr.art. Martin Šimek AA

s_form. poskytuje komplexné projektové a inžinierske služby v oblasti architektúry,
v rozhsahu všetkých stupňov dokumentácie:

 • štúdia
 • návrh stavby
 • projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
 • projekt na realizáciu stavby
 • výkon autorského dozoru
 • projekty interiéru
 • spolupráca pre stavebníka pri získavaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia

Výkonom funkcie generálneho projektanta zabezpečujeme kompletné externé
projektové výkony autorizovaných profesií:

 • statika
 • zdravotná technika
 • vykurovanie
 • elektro - silnoprúd
 • elektro - slaboprúd
 • EPS, EZS
 • vzduchotechnika
 • MaR
 • dopravné riešenie
 • požiarna ochrana
 • technológie - projekty prevádzkových súborov

Tématicky sa s_form. orientuje na budovy na bývanie - rodinné domy a bytové domy,
obytné súbory, kancelárske a polyfunkčné budovy, obchody a nákupné centrá,
verejné priestranstvá, priemyselné stavby, urbanizmus a interiéry.

s_form. ponúka obchodným partnerom vysokú odbornosť a korektné obchodné vzťahy.

Naša spoločnost je predplatiteľom produktov značky Autodesk, Inc.
Všetku dokumentáciu spracováva v digitálnej forme.